Informacja o prowadzeniu i nadzorze Ośrodka Adopcyjnego

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od dnia 01.01.2012 r. prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez Marszałka Województwa. W jego imieniu zadanie zleca i sprawuje nadzór Regionalne Centrum Polityki Społecznej, 91 – 302 Łódź , ul. Snycerska 8.

Ośrodek Adopcyjny TPD został wpisany przez Marszałka Województwa do rejestru, jako uprawniony do prowadzenia postępowań adopcyjnych w roku 2012 na terenie województwa łódzkiego. Ośrodek posiada uprawnienia do realizacji adopcji krajowych w ramach środków  pochodzących z dotacji  budżetu państwa, na podstawie umowy w sprawie powierzenia  realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej pomiędzy jego organem założycielskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny w Łodzi a Samorządem Województwa Łódzkiego.