AKTUALNOŚCI

 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi zatrudni Psychologa oferując stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, z możliwością również w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Do zadań psychologa Ośrodka należą:

 • prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka

 • sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci zgłaszanych do Ośrodka celem kwalifikacji do przysposobienia

 • udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do anonimowego przysposobienia

 • udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka

 • udzielanie wsparcia postadopcyjnego rodzinom

 • sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi

 • prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na wniosek rodziny

 • uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających

 • współpraca z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej

 • uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

 • ocena możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających

 • nadzorowanie przebiegu okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych

 • promowanie idei adopcji

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

 2. Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną tj. organizatorem pieczy zastępczej, placówką wsparcia dziennego, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, placówką opiekuńczo – wychowawczą itp.

 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii

 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 6. Kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie była mu ograniczana czy zawieszana.

 7. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, przede wszystkim Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku z późn. zm.

 2. Umiejętność obsługi komputera

 3. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach najlepiej pojętym interesem dziecka

 4. Umiejętność pracy w zespole

Ponadto mile widziane u kandydata są wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, komunikatywność, umiejętność prowadzenia rozmów w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV ( niezbędne jest podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu kontaktowego)

 2. kserokopie dyplomów bądź świadectw potwierdzających wykształcenie

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy

 4. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji.

 

Ośrodek zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji, przyjazną atmosferę pracy oraz zdobycie doświadczenia w pracy z dzieckiem i rodziną.

 

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Adopcyjny TPD
w Łodzi al. Piłsudskiego 150/152 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Adopcyjnego TPD w Łodzi al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi, przesłać pocztą lub na adres mailowy Ośrodka – oao-lodz@wp.pl